Takerng Express Hilight
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - สิงคโปร์ - ไต้หวัน - ฮ่องกง - พม่า - กัมพูชา - ลาว - อินเดีย (2559)
    hot_icon.gifA ทัวร์ญี่ปุ่น โตเดียว 7 วัน (TG)
โตเกียว – วัดอะซาคูซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – สวนสนุกโตเกียวดีสนีย์แลนด์ – ภูเขาไฟฟูจิ – บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
GOTEMBA OUTLET – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิตซึ – วัดคินคาคูจิ
ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – KANSAI RINKU OUTLET
เดินทาง : 15,22 ก.ค./5,11,19 ส.ค./2,9,16,23 ก.ย.  ราคา 67,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifB ทัวร์ญี่ปุ่น 4 วัน (TG)
โตเกียว – วัดอะซาคูซ่า – โตเกียวสกายทรี – ทะเลสาบฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
- Kachi Kachi Ropeway – ภูเขาไฟฟูจิ
GOTEMBA OUTLET – พระใหญ่ไดบุทสึ เมืองคามาคูระ
- ศาลเจ้า Tsurugaoka Hachimangu  – NARITA AEON SHOPPING CENTER
เดินทาง : 16,21,28 ก.ค./11,18,25 ส.ค./1,8,15,22,29 ก.ย.  ราคา 47,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifC ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน (TG)
ชิโตเซ่ – ฟูราโน่ – ทะเลสาบสีฟ้า – เขื่อนมิซึซาว่า – บิเอ – ฟาร์มชิกิซาอิ(นั่งรถแทรกเตอร์) ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า – ไอซ์พาวิเลียน – เมืองโซอุนเคียว
น้ำตกริวเซและน้ำตกกิงกะ – ฟาร์มโทมิตะ
ชมทุ่งลาเวนเดอร์ – สวนนากาฟูราโน่นั่งกระเช้าห้อยขา – เมืองอะซะฮิคะวะ – ตึกรัฐบาลเก่า
หอนาฬิกาซัปโปโร – ช้อปปิ้งซูซุกิโนะ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เลต
จุดชมวิวภูเขาโมอิวะ (1ใน3 จุดชมวิวที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น)
เดินทาง : 20,26 ก.ค.  ราคา 71,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์สิงคโปร์ ช้อปปิ้ง 3 วัน (TG)
ชมเมอร์ไลอ้อน – ล่องเรือ BUMBOAT – ชมเมืองสองฝั่งของแม่น้ำสิงคโปร์ นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ – ช้อปปิ้งจุใจย่านถนนออร์ชาร์ด
และย่านไชน่าทาวน์

เดินทาง : 24 มิ.ย./1,8,15,22,29 ก.ค.  ราคา 23,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ไต้หวัน ซันมูลเลค 4 วัน (TG)
ล่องเรือชมทิวทัศน์งามในทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ชมมหาสมบัติชิ้นยิ่งใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ “กู้กง”  ชมวัดจงไถฉานซื่อ
ในนิกายมหายาน ที่ใหญ่ติดอันดับโลก
ขึ้นชมวิวกรุงไทเปบนตึก 101 ชวนชิมอาหารอร่อย ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจที่ซีเหมินติง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
และ GLORIA OUTLET
เดินทาง : 23,30 มิ.ย./7,14,21,28 ก.ค.  ราคา 33,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์อินเดีย เนปาล 10 วัน
สู่พาราณสี – สารนาถ – พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – มหาสถูปเกสริยา กุสินารา – ลุมพินี – กาฐมัณฑุ – ภักตาปูร์
นาการากอต – มหาสถูปเพาธนาถ
เทวาลัยบุทนิลขันทา  ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ชิ้นเยี่ยม
เดินทาง : 15 - 24 ต.ค.  ราคา 76,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน (TG)
ชเวดากอง พระบรมธาตุเจดีย์หุ้มทองคำองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หงสาวดีอดีตราชธานีของชาวรามัญ พระธาตุอินทร์แขวน
อัศจรรย์เจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์
เดินทาง : 17 ก.ค./11 ส.ค./8 ก.ย./21 ต.ค./17 พ.ย./10 ธ.ค.  ราคา 24,500.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์มัณฑะเลย์ มิงกุน 3 วัน (PG)
พระมหามัยมุนี พิธีสรงพระพักตร์พระพุทธรูปแห่งเดียวในโลก พระราชวังกรุงมัณฑะเลย์ วัดชเวนันต่อ วัดกุโสดอ สะพานอูเบียนแห่งอมรปุระ
สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก
ล่องเรือสู่หมู่บ้านมิงกุน ชมระฆังยักษ์และเจดีย์มิงกุน วัดตอจีมีพระหยกขาวโบราณองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
เดินทาง : 1 ก.ค./12 ส.ค./16 ก.ย.  ราคา 21,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน (PG)
ปราสาทตาพรหม นาคพัน พนมบาแค็งแปรรูป วัดพระพรหมรัตน์ องค์เจ๊กองค์จอม ผนวกล่องเรือโตนเลสาบใหญ่ที่สุดในเอเชีย
เดินทาง : 8 ก.ค./12 ส.ค./16 ก.ย.  ราคา 21,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน (PG)
สู่นครหลวงพระบางอดีตเมืองเชียงทอง เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ ในอ้อมกอดของทิวเขาสลับสล้าง
ซ่อนความมั่งคั่งทางศิลปไว้อย่างเจียมเนื้อเจียมตัว
โบสถ์วิหารอลังการด้วยลายทองมีให้ชื่นชมอยู่อย่างดาษดื่น วัดเชียงทองสถาปัตยกรรมล้ำค่าแห่งล้านช้าง
ชมวังเจ้ามหาชีวิตที่บริสุทธิ์โปร่งเบาและสมถะประจวบกับนิสัยใจคออันโอบอ้อมอารีย์ของชาวไทลาวที่ท่านต้องประทับใจไม่รู้ลืม
ชมวัดปากอู
เพลิดเพลินกับการชื่นชมของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินงามประณีตตามแบบฉบับหลวงพระบาง ล้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งจรรโลงใจให้ท่านสนุกสนาน
จนยากที่จะหาแหล่งท่องเที่ยวอื่นใดมาเปรียบได้

เดินทาง : 15 ก.ค./12 ส.ค./16 ก.ย.  ราคา 19,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------