Takerng Express Hilight
 

ทัวร์ญี่ปุ่น พิ้งค์มอส (2560)
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น พิ้งค์มอส เจแปนแอลป์ 6 วัน 4 คืน (TG)
ปราสาทนาโกย่า – สวนดอกไม้ Nabana no Sato – หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา – ทาคายาม่า จินยะ
ซันโนมาชิ – เจแปนแอลป์ – สวนพิ้งค์มอส – บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ  – ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดอะซาคูซ่า

เดินทาง : 23 - 28 พ.ค.  ราคา 66,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์ไต้หวัน - เวียดนาม - พม่า - กัมพูชา - ลาว -  อินเดีย (2560)
    hot_icon.gifไต้หวัน 5 วัน (TG)
กรุงไทเป – เมืองไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา(SUN MOON LAKE) – หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า – รถไฟด่วน  เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติ
โทโรโกะ
อุทยานเย่หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง "พิเศษ....ชิมเสี่ยวหลงเปา ร้านต้นตำรับติงไท่ฟง"
เดินทาง : 21 มิ.ย./5,26 ก.ค./9,23 ส.ค.  ราคา 38,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา 5 วัน (TG)
กรุงฮานอย  อดีตนครทังลอง อ่าวฮาลองมรดกโลก  งามด้วยธรรมชาติสรรค์สร้าง ชมการเชิดหุ่นกระบอกในน้ำเพียงแห่งเดียวในโลก
เมืองซาปากลิ่นอายของธรรมชาติ  การทำนาบนลาดไหล่เขา
เดินทาง : ............... ราคา  .............-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน (TG)
ชเวดากอง พระบรมธาตุเจดีย์หุ้มทองคำองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หงสาวดีอดีตราชธานีของชาวรามัญ พระธาตุอินทร์แขวน
อัศจรรย์เจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์
เดินทาง : ........... ราคา .............-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์มัณฑะเลย์ มิงกุน 3 วัน (PG)
พระมหามัยมุนี พิธีสรงพระพักตร์พระพุทธรูปแห่งเดียวในโลก พระราชวังกรุงมัณฑะเลย์ วัดชเวนันต่อ วัดกุโสดอ สะพานอูเบียนแห่ง
อมรปุระ
สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก ล่องเรือสู่หมู่บ้านมิงกุน ชมระฆังยักษ์และเจดีย์มิงกุน วัดตอจีมีพระหยกขาวโบราณองค์ใหญ่
ที่สุดในโลก
เดินทาง : ........... ราคา .............-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน (PG)
ปราสาทตาพรหม นาคพัน พนมบาแค็งแปรรูป วัดพระพรหมรัตน์ องค์เจ๊กองค์จอม ผนวกล่องเรือโตนเลสาบใหญ่ที่สุดในเอเชีย
เดินทาง : ........... ราคา .............-
read-detail.gif

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน (PG)
สู่นครหลวงพระบางอดีตเมืองเชียงทอง เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ ในอ้อมกอดของทิวเขาสลับสล้าง
ซ่อนความมั่งคั่งทางศิลปไว้อย่างเจียมเนื้อเจียมตัว
โบสถ์วิหารอลังการด้วยลายทองมีให้ชื่นชมอยู่อย่างดาษดื่น วัดเชียงทองสถาปัตยกรรม
ล้ำค่าแห่งล้านช้าง
ชมวังเจ้ามหาชีวิตที่บริสุทธิ์โปร่งเบาและสมถะประจวบกับนิสัยใจคออันโอบอ้อมอารีย์ของชาวไทลาวที่ท่านต้องประทับใจ
ไม่รู้ลืม
ชมวัดปากอู เพลิดเพลินกับการชื่นชมของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินงามประณีตตามแบบฉบับหลวงพระบาง ล้วนแล้วแต่จะเป็น
สิ่งจรรโลงใจ ให้ท่านสนุกสนานจนยากที่จะหาแหล่งท่องเที่ยวอื่นใดมาเปรียบได้

เดินทาง : ........... ราคา .............-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifอินเดีย - เนปาล 10 วัน
สู่พาราณสี – สารนาถ – พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – มหาสถูปเกสริยา กุสินารา – ลุมพินี – กาฐมัณฑุ – ภักตาปูร์
ลลิตปูร์ – นาการากอต
เทวาลัยบุทนิลขันทา  ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ชิ้นเยี่ยม
เดินทาง : ........... ราคา .............-
read-detail.gif